Cảm ơn bạn đã mua sách

Cảm ơn bạn đã mua sách. Bạn hãy email tới địa chỉ chandlerblog@gmail.com cùng với mã giao dịch để tôi gửi sách điện tử cho bạn qua email.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.